Aktuálne správy z krajanského sveta

08:30 8.Júl 2024 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

tl_files/logo/krajan.png

 

 

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

 1. Využívanie dotovaných krajanských nehnuteľností najmenej na 50 rokov
 2. Slávnostný galakoncert AkoDoma a hostia
 3. Na veľvyslanectvo Slovenska a Maďarska v Sarajeve nasprejovali počet obetí genocídy v Srebrenici
 4. Inauguračný prejav prezidenta Petra Pellegriniho
 5. Slávnostné odhalenie pamätníka obetiam cholery v Lendaku
 6. Východniari všetkých krajín: Frank Petruf a Mahdalina Kalitinska
 7. Strieborná minca: Slovenská národnostná menšina v Poľsku
 8. 10. výročie založenia vzdelávacieho centra Včielka v Brightone
 9. XXV. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2024
 10. Interdisciplinárny výskum v Novej Hute
 11. Púť do Zalaváru-Blatnohradu
 12. 28. Festival vážnej hudby Jarné nôty - spoločný dolnozemský projekt
 13. Deň višní 15.ročník kultúrno - gastronomického podujatia Slovákov
 14. Slovenské národné slávnosti 2024 - Sviatok Slovákov v Srbsku
 15. 24. dni slovenskej kultúry v Rijeka
 16. 30. Detský folklórny festival Zlatá brána
 17. Vyhodnotenie Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou
 18. Memorandum o spolupráci medzi Pronea a MolenGeek
 19. ÚSŽZ a Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva spájajú sily
 20. ÚSŽZ začína realizáciu projektu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 21. Dohoda o spolupráci medzi ÚSŽZ a Univerzitou Mateja Bela zabezpečí kontinuitu vzdelávacích kurzov a pobytov pre krajanské deti
 22. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge ako kultúrny potenciál kanadských Slovákov
 23. Komunikačná platforma pre krajanov v Poľsku
 24. STVR by mala vysielať aj programy zamerané na Slovákov žijúcich v zahraničí
 25. Zápis z 8. jednania Výboru pre národnostné menšiny Praha
 26. Výročná správa Rady vlády pre národnostné menšiny v ČR za rok 2023
 27. Podcast #7 Spoznávanie za hranicami
 28. Život v Poľsku: Hana Zielińská Belanová
 29. Úspešný Slovák v Českej republike: Richard Trsťan
 30. Slovenka v Írsku: Slovákov tu majú radi, lebo sú pracovití, dá sa na nich spoľahnúť a platia dane
 31. Dušan Tóth: Slovensko je slobodná a samostatná krajina – treba si to vážiť
 32. Kanada a Slovensko: Prvých 30+ rokov
 33. Zbierka na kúpu Pamätného domu Zborov, Ukrajina
 34. Pomuož šíriť slovenskje národňje novinki do Európi!
 35. Zbierka na obnovu technického vybavenia novovznikajúceho činoherného divadla v Banskej Bystrici
 36. Keď sa v Taliansku predstavím, nikto by nepovedal, že som cudzinka, hovorí herečka Antónia Lišková
 37. Kniha: Slovenský Katolícky Sokol v Severnej Amerike 1905 – 1945
 38. Romanova Pamätná medaila zahraničným Slovákom
 39. Bilancia krajanského roka 2023/24 v Belgicku
 40. Ultramaratónec Jozef Rajchl Across USA2024
 41. Krajanské dotácie od ÚSŽZ na rok 2024
 42. Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 5. júla 2024, Sad Janka Kráľa v Bratislave
 43. Meet the historian who flies to America to preserve Slovak heritage

1. Využívanie dotovaných krajanských nehnuteľností najmenej na 50 rokov

Aktualizovali sme zoznam krajanských nehnuteľností, ktoré získali dotácia vo výške viac ako 50 000 eur. Okrem Slovenského domu v Prahe všetky projekty súhlasili s poskytovaním krajanských služieb aspoň 50 rokov po udelení krajanskej dotácie.

Aktualizácia stavu krajanských nehnuteľností

2. Slávnostný galakoncert AkoDoma a hostia

Slovenský folklórny spolok AkoDoma – Slovak Folklore in Belgium zorganizoval svoj slávnostný galakoncert AkoDoma a hostia, ktorý sa uskutočnil dňa 23. júna 2024 o 15:00 hod. v divadelnej sále CC DE Warandepoort, Markt 7b, 3080 Tervuren.

Slávnostný galakoncert AkoDoma a hostia

3. Na veľvyslanectvo Slovenska a Maďarska v Sarajeve nasprejovali počet obetí genocídy v Srebrenici

Číslo 8372, oficiálny počet obetí genocídy v Srebrenici v Bosne a Hercegovine z roku 1995, ktosi nasprejoval na múry slovenského a maďarského veľvyslanectva v Sarajeve. Stalo sa tak tri týždne po tom, čo Valné zhromaždenie (VZ) OSN schválilo rezolúciu o vyhlásení medzinárodného dňa na pamiatku jej obetí, informuje rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL). Maďarsko bolo medzi 19 krajinami, ktoré sa pripojili k Srbsku a hlasovali proti rezolúcii, Slovensko zas bolo medzi 68 krajinami, ktoré sa hlasovania zdržali.

Na veľvyslanectvo Slovenska a Maďarska v Sarajeve nasprejovali počet obetí genocídy v Srebrenici

4. Inauguračný prejav prezidenta Petra Pellegriniho

Prečítajte si inauguračný prejav novozvoleného prezidenta. V jednom odstavci sa prezident vyjadruje aj ku krajanom: "Našu štátnosť musíme naplniť niečím, čo si každý jeden občan Slovenskej republiky ponesie v sebe ako súčasť svojej osobnosti. Niečím, čo aj mladých ľudí po absolvovaní štúdia presvedčí vrátiť sa späť. Čo aj Slovákov v zahraničí núti ostať vo svojom srdci Slovákmi."

Inauguračný prejav prezidenta Petra Pellegriniho

5. Slávnostné odhalenie pamätníka obetiam cholery v Lendaku

Podarila sa výnimočná vec! Vzájomnou spoluprácou s viacerými stranami, hlavne našimi krajanmi, sa podarilo pripraviť a zrealizovať jedinečný Pamätník obetiam cholery v Lendaku.

Slávnostné odhalenie pamätník obetiam cholery v Lendaku

6. Východniari všetkých krajín: Frank Petruf a Mahdalina Kalitinska

V prvej časti relácie vám predstavíme Prešovčana Franka Petrufa, ktorý ako vyštudovaný statik odišiel za prácou do Írska pred vyše 20 rokmi. Druhú polovicu relácie vyplní rozprávanie Mahdaliny Kalitinskej z Ukrajiny. Priblíži nám zaujímavosti o rodnom Mirhorode, ale aj o tom, ako sa zžila s priestorom východného Slovenska. Moderuje Veronika Slaninková.

Východniari všetkých krajín: Frank Petruf a Mahdalina Kalitinska

7. Strieborná minca: Slovenská národnostná menšina v Poľsku

Pred pár dňami uzrela svetlo sveta pamätná minca, ktorá vzdáva hold našim krajanom v Poľsku. Pripomína dve "historické" slovenské komunity, ktoré sa na prelome 19. a 20. storočia sformovali na území dnešného Poľska: diaspóru vo Varšave, ktorej viacerí príslušníci sa aktívne zúčastnili na odboji proti nacistickému Nemecku a spoločenstvo z hornej Oravy a severného Spiša, ktorého osud písali úpravy štátnej hranice po 1. svetovej vojne.

Strieborná minca: Slovenská národnostná menšina v Poľsku

8. 10. výročie založenia vzdelávacieho centra Včielka v Brightone

Toto podujatie je zamerané na oslavu 10. výročia založenia vzdelávacieho centra Včielka v Brightone a má kultúrno-vzdelávací charakter. Každý rok si pripomíname tento deň, ale keďže ide o jubilejný ročník, chceli by sme ho nejako obzvlášniť a sprístupniť celej krajanskej komunite, nielen rodičom a deťom, ktorí navštevujú vzdelávacie centrum.

10. výročie založenia vzdelávacieho centra Včielka v Brightone

9. XXV. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2024

MFSF Jánošíkov dukát rozvíja pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre svojho národa, podnecovať tvorivé schopnosti aktivistov folklóru žijúcich a pôsobiacich v ČR. Vytvára priestor pre rozvoj spoluprácu a výmenu skúseností medzi folklórnymi súbormi z rôznych krajín. Prehlbuje vzájomné kontakty medzi folklórnym hnutím na Slovensku a folklórnym hnutím v Českej republike, oboznamuje širokú divácku verejnosť s tvorbou folklórnych súborov, ktoré rozvíjajú a zachovávajú slovenské ľudové umenie. Súčasťou programu je aj jarmok ľudových remesiel. Ukážky tradičných ľudovoumeleckých remesiel sú vždy obohatením pre návštevníkov festivalu a približujú prácu majstrov ľudového remesla. Festival je príležitosťou k obohateniu návštevníkov o poznanie krásy tradičnej ľudovoumeleckej výroby a vnímať ju ako nenahraditeľné ľudové kultúrne bohatstvo.

XXV. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2024

10. Interdisciplinárny výskum v Novej Hute

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v roku 2024 mieni usporiadať svoj 38. interdisciplinárny výskum v Boršod-Abaúj-Zemplénskej župe v obci Nová Huta. Cieľom terénnych interdisciplinárnych výskumov, ktoré organizujeme každý druhý rok je zozbieranie materiálov, ich spracovanie a vedecké interpretovanie vo forme štúdií. Ďalším cieľom je, aby sa v lokalite, a v danej obci posilnilo slovenské etnické povedomie miestnych obyvateľov, hlavne mládeže, aby sme poukázali na špecifické historické tradície a hodnoty, a aby sa aj oživili tieto duchovné kultúry, tradície v danej lokalite.

Interdisciplinárny výskum v Novej Hute

11. Púť do Zalaváru-Blatnohradu

Slovenská samospráva Budapešti organizuje viac ako 20 rokov pre Slovákov žijúcich v Budapešti a v okolí púť do Zalaváru-Blatnohradu, kde sv. Cyril a Metod koncom 9. storočia pôsobili, učili, preložili časti biblie a biblické články do staroslovenčiny, čo je dôkazom toho, že sme tu žili už v tom období. Je to jedna z najdôležitejších osláv našej komunity, oslava Slovákov a ich predkov.

Púť do Zalaváru-Blatnohradu

12. 28. Festival vážnej hudby Jarné nôty - spoločný dolnozemský projekt

Organizovanie 28. medzinárodného festivalu mladých interpretov vážnej hudby z Dolnej zeme Jarné nôty, jediného podujatia v oblasti vážnej hudby zahraničných Slovákov, z ktorého vyrástli známe mená inštrumentalistov: huslistov, gitaristov, klaviristov, ktorí pôsobia v hudobných telesách tak v Srbsku, ako aj v zahraničí (Nórsko, Švajčiarsko, Česko) a ďalší sú študentmi na vysokých školách múzických umení tak v zahraničí, ako aj v Srbsku.

28. Festival vážnej hudby Jarné nôty - spoločný dolnozemský projekt

13. Deň višní 15.ročník kultúrno - gastronomického podujatia Slovákov

Cieľom projektu je pripraviť celodenné kultúrno - gastronomické podujatie a pripomenúť si históriu Slovákov, rodiny, ktoré prišli do dediny Jánošík, ich roky života na Dolnej zemi až po súčasnosť. Jánošík je nielen priezvisko známeho Slováka Juraja Jánošíka, ale aj názov malej dedinky v Banáte vo Vojvodine v Srbsku v ktorej žijú Slováci. Spolok žien Jánošíčanka každoročne organizuje “DEŇ VIŠNÍ", ktoré navštívia nielen Slováci z okolitých osád, ale aj turisti z Vojvodiny, Srbska, Slovenska, Austrálie. Na podujatie prichádzajú dedinčania z rôznych kútov sveta, je to jedinečná príležitosť stretnúť sa navzájom zaspomínať si na život v dedine, na predkov, vymeniť si skúsenosti života Slováka vo svete.

Deň višní 15.ročník kultúrno - gastronomického podujatia Slovákov

14. Slovenské národné slávnosti 2024 - Sviatok Slovákov v Srbsku

Slovenské národné slávnosti sú najreprezentačnejším kultúrnym podujatím Slovákov v Srbsku, všenárodná manifestácia a oficiálny sviatok Slovákov v Srbsku. Slávnosti od svojich začiatkov, v roku 1919, boli dôležité pre Slovákov vo Vojvodine, a dolnozemských Slovákov vôbec a dodnes nestratili na význame. Náplň slávností tvoria kultúrno-umelecké programy, príležitostné výstavy, rôzne stretnutia a snemovanie asociácií a spolkov, prezentácie kníh slovenských autorov, mnohopočetné športové súťaže, jarmok umenia...

Slovenské národné slávnosti 2024 - Sviatok Slovákov v Srbsku

15. 24. dni slovenskej kultúry v Rijeka

Matica Slovenská v Rijeke už 24 rokov organizuje dni slovenskej kultúry s účasťou domácich a zahraničných účastníkov. Okrem folklórneho programu, vkladá veniec do mora na počesť vysťahovaných Slovákoch a pri pamätnej tabuli si spomína na Svetozára Hurbana Vajanského vo Volosku. Okrem tohto programu organizuje počas dní rôzne výstavy, koncerty a Slovensko reprezentuje špecialitami a suvenírmi.

24. dni slovenskej kultúry v Rijeka

16. 30. Detský folklórny festival Zlatá brána

Detský folklórny festival ZLATÁ BRÁNA je festival slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Vojvodiny, Srbska. Poslaním detského folklórneho festivalu je predovšetkým vytvoriť podmienky na hudobné a tanečné prejavovanie sa detí, ktoré sa pestovaním prvkov slovenskej ľudovej kultúry stávajú dôslednými sprostredkovateľmi odkazov blízkej a dávnej minulosti zo života Slovákov.

30. Detský folklórny festival Zlatá brána

17. Vyhodnotenie Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Priebežne monitorujeme stav hodnotenia projektov z výzvy na posilňovanie vzťahov s diaspórou. Zatiaľ je zverejnený zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Vyhodnotenie Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

18. Memorandum o spolupráci medzi Pronea a MolenGeek

Gratulujeme centrám inovatívneho vzdelávania Pronea z Partizánskeho a MolenGeek z bruselskej štvrte Molenbeek k podpisu memoranda o spolupráci. Slávnostná ceremónia podpisu sa konala na Generálnom konzuláte SR v Bruseli vo štvrtok 13. júna 2024. Dokument podpísali zakladatelia oboch iniciatív, Ondrej Grenčík a Ibrahim Ouassari, a konatelia centier Peter Utekal a Sara Oualad. Podpis nadviazal na návštevu zástupcov MolenGeek v Partizánskom v apríli 2024. Memorandum je dôležitým impulzom rozvoja spolupráce medzi Pronea a MolenGeek, ktorá by mala viesť k vytvoreniu moderného vzdelávacieho centra v oblasti IT MolenGeek Slovakia v Partizánskom.

Memorandum o spolupráci medzi Pronea a MolenGeek

19. ÚSŽZ a Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva spájajú sily

Podpísaním Memoranda o porozumení a spolupráci sa v stredu 19. júna 2024 predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková dohodla s Claudom Balážom, správcom Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva, na koordinovanom postupe pri realizácii dôstojného pamätníka na poctu slovenským vysťahovalcom.

ÚSŽZ a Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva spájajú sily

20. ÚSŽZ začína realizáciu projektu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánuje v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021–2027 „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“, realizovať projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí“.

ÚSŽZ začína realizáciu projektu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

21. Dohoda o spolupráci medzi ÚSŽZ a Univerzitou Mateja Bela zabezpečí kontinuitu vzdelávacích kurzov a pobytov pre krajanské deti

Dňa 18. júna 2024 bola na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitou Mateja Bela. Posilnením spolupráce s Univerzitou Mateja Bela bude zabezpečená kontinuita organizácie vzdelávacích kurzov a pobytov pre žiakov, študentov a pedagogických pracovníkov žijúcich v zahraničí.

Dohoda o spolupráci medzi ÚSŽZ a Univerzitou Mateja Bela zabezpečí kontinuitu vzdelávacích kurzov a pobytov pre krajanské deti

22. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge ako kultúrny potenciál kanadských Slovákov

Kultúra a spôsob života Slovákov a ich potomkov žijúcich v Kanade (za viac ako stopäťdesiat rokov svojej existencie na americkom kontinente) prešla viacerými zmenami v dôsledku kultúrnych zmien (akulturácia a asimilácia) a vplyvom globalizácie (a prítomnosť multikulturalizmu). Tieto dôvody sa prejavujú jedinečnými kultúrnymi prvkami a prejavmi kultúry Slovákov žijúcich mimo územia materského štátu. Príspevok mapuje a analyzuje kultúrny potenciál Rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Mississauge v kontexte zachovania a udržiavania kultúry a identity Slovákov v tejto farnosti.

Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge ako kultúrny potenciál kanadských Slovákov

23. Komunikačná platforma pre krajanov v Poľsku

Začíname nový projekt. Pôvodne sme uvažovali založiť Discord/Slack/Teams. Potom sme ale na WhatsAppe objavili funkciu #Communities, ktorá funguje v podstate rovnako. Viete sa pridať do hlavného kanálu #CZSKPoľsko a potom podľa záujmov si vyberať podskupiny - či už geograficky podľa miest ako napríklad skupina #Warszawa / #Trojmiasto / #Wroclaw a ďalšie alebo podľa záujmov - ako napríklad Rodičia/Biznis fórum/Kultúra a ďalšie.

Komunikačná platforma pre krajanov v Poľsku

24. STVR by mala vysielať aj programy zamerané na Slovákov žijúcich v zahraničí

Medzi hlavné činnosti inštitúcie to navrhol zaradiť poslanec za Hlas Roman Malatinec. Zmenu chce presadiť cez pozmeňujúci návrh k zákonu o STVR. V návrhu sa hovorí o „doplnení činnosti STVR vysielať programy zamerané na Slovákov žijúcich v zahraničí – jednak tých, ktorí tvoria slovenské autochtónne menšiny v okolitých krajinách strednej a východnej Európy a slovenské tradičné komunity v krajinách západnej Európy a zámoria, ako aj vysťahovaných Slovákov z novších migračných vĺn tzv. novej diaspóry“.

STVR by mala vysielať aj programy zamerané na Slovákov žijúcich v zahraničí

25. Zápis z 8. jednania Výboru pre národnostné menšiny Praha

Zápis z 8. jednania Výboru pre národnostné menšiny v Prahe konaného dňa 15. 5. 2024 v 16:00 hod.

Zápis z 8. jednania Výboru pre národnostné menšiny Praha

26. Výročná správa Rady vlády pre národnostné menšiny v ČR za rok 2023

Prečítajte si, ako sa darilo (nielen) slovenskej menšine v Českej republike v roku 2023.

Výročná správa Rady vlády pre národnostné menšiny v ČR za rok 2023

27. Podcast #7 Spoznávanie za hranicami

Nový podcast s Borisom Gerom je na svete. Boris je bývalý vrcholový hráč volejbalu na Slovensku a venuje e-commerce v Toronte. Porozprávame sa o tom, ako sa do Toronta dostal a akým prekážkam musel čeliť, keď sa tam dostal úplne sám. Čo ho prekvapilo a na čo sa najviac tešil. Pozrieme sa aj na prístup v zahraničí v Kanade - ich mentalita, správanie a spôsob myslenia. To čo by sme priniesli sem a čo by sme mohli priniesť my.

Podcast #7 Spoznávanie za hranicami

28. Život v Poľsku: Hana Zielińská Belanová

V tomto videu vám prinášame rozhovor s Hanou Zielińskou Belanovou, Slovenkou pochádzajúcou zo Šurian, ktorá od augusta 2021 žije v Gdyni. V tejto videoreportáži Hana hovorí o svojej kariére a skúsenostiach, ktoré získala počas života v Poľsku. Po rozhodnutí o kúpe bytu v Gdyni a následnom prestahovaní sa do Poľska sa rýchlo adaptovala na nové prostredie.

Život v Poľsku: Hana Zielińská Belanová

29. Úspešný Slovák v Českej republike: Richard Trsťan

Prinášame Vám pokračovanie našej rubriky o úspešných a inšpiratívnych Slovákoch a Slovenkách, ktorí pôsobia v Českej republike. </div>

</div><p class= Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.