Aktuálne správy z krajanského sveta (po volbach)

09:54 19.Okt 2023 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

  1. Výsledky volieb zo zahraničia do Národnej rady 2023
  2. Zhodnotenie voľby zo zahraničia od iniciatívy Srdcom Doma
  3. Záznam z informačného seminára k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou
  4. Hľadajú sa hodnotitelia projektov v rámci Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou
  5. Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov 2023
  6. Zahraj sa na ministra financií
  7. Výzvy a potreby slovenskej diaspóry v ČR
  8. Dotačná výzva v ČR na podporu rozširovania a prijímania informácií v jazykoch národnostných menšín pro rok 2024
  9. Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024
  10. Dotačný program Prahy 1 v oblasti kultúry pre rok 2024
  11. Dotačný program Prahy 1 na rozvoj občianskej spoločnosti a spolkovej činnosti pre rok 2024
  12. Summit SGN 2023: Vízia Slovenska
  13. Otázky pre ÚSŽZ
  14. Online vyučovanie 21. októbra 2023
  15. Program VAIA Innovation Fellowship (VIF) hľadá výzvy

tl_files/logo/krajan.png

 

 

 

 

1. Výsledky volieb zo zahraničia do Národnej rady 2023

30. septembra prebehli na Slovensku voľby do Národnej rady. Voliť bolo možné aj zo zahraničia poštou. Ak by volili len voliči zo zahraničia, voľby by dopadli takto: Progresívne Slovensko získalo 61,7 %, SaS 10,8% a SMER len 6,1%...

Podrobné výsledky

2. Zhodnotenie voľby zo zahraničia od iniciatívy Srdcom Doma

Iniciatíva Srdcom doma viedla pred voľbami mobilizačnú kampaň, aby k voľbám išlo čo najviac voličov, aj keď boli počas volieb v zahraničí. Prebehla úzka spolupráca s úradom na ministerstve vnútra, ktoré malo na starosti voľby. Srdcom Doma vyhodnotilo priebeh volieb zo zahraničia a pripravilo zoznam návrhom na zlepšenie samotnej voľby.

Tlačová správa k voľbám zo zahraničia 2023

Prezentácia pre verejnosť

3. Záznam z informačného seminára k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Do konca novembra sa môžu subjekty registrované na Slovensku zapojiť do Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Pražská kaviareň sleduje túto aktivitu. 27. septembra prebehol informačný seminár k tejto výzve. Môžete si pozrieť záznam z neho. Pripomíname, že projekty podporené z tejto výzvy majú za cieľ zorganizovať podujatia, ktorých sa budú môcť zúčastniť aj krajania.

Záznam z informačného seminára

4. Hľadajú sa hodnotitelia projektov v rámci Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Spolupodieľajte sa na hodnotení projektov, ktorých cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska. Ak máte záujem zapojiť sa do hodnotenia projektov v rámci výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou ako hodnotiteľ, je potrebné zaregistrovať sa do databázy Európskej komisie.

Registrujte sa ako hodnotiteľ

5. Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov 2023

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov Slovenskej republiky. Prihlásiť sa treba do 31. októbra do 16:00 hod. na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka. Alebo do 30. apríla do 16:00 hod. na pobyty počas nasledujúceho akademického roka.

Štipendiá

6. Zahraj sa na ministra financií

Rozpočtová kalkulačka bola vytvorená s cieľom zvýšiť povedomie a záujem verejnosti o rozpočet verejnej správy. Táto aplikácia umožňuje užívateľom hravou formou spoznať možnosti a obmedzenia pri zostavovaní rozpočtu. Zahrať sa na ministra financií Vám zaberie približne 20 minút.

Zahraj sa na ministra financií

7. Výzvy a potreby slovenskej diaspóry v ČR

Pražská kaviareň zozbierala zoznam potencionálnych výziev a potrieb slovenskej diaspóry v Českej republike a snaží sa overiť, ktoré z nich naozaj trápia diaspóru, na ktoré je dobré sa zamerať a riešiť ich. Ak žijete v ČR, vyberte prosím 5 krajanských výziev alebo potrieb, ktorých riešenie by podľa vás najviac pomohlo slovenskej diaspóre v ČR. Ak žijete v inej krajine, môžete sa inšpirovať a zozbierať vaše krajanské potreby a nájsť k nim aj riešiteľov.

Anketa k výzvam a potrebám slovenskej diaspóry v ČR

8. Dotačná výzva v ČR na podporu rozširovania a prijímania informácií v jazykoch národnostných menšín pro rok 2024

Ministerstvo kultúry, odbor médií a audiovízie vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí vo výberovom dotačnom konaní na rok 2024, v programe Podpory rozširovania a prijímania informácií v jazykoch národnostných menšín alebo v prevažnej miere v jazykoch národnostných menšín. Žiadateľ zašle žiadosť o poskytnutie dotácie najneskôr do 31. októbra 2023.

Dotačná výzva v ČR

9. Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít subjektov, ktoré preukázateľne vykonávajú činnosť v prospech príslušníkov národnostných menšín na území hl. m. Prahy, zameraných najmä na prezentáciu národnostne menšinových kultúr. Prispieť k udržiavaniu a rozvíjaniu tradícií jednotlivých národností a súčasne aj k obohateniu kultúrneho života občanov v hl. m. Prahe.... Lehota na podanie Žiadosti je od 30. 10. do 10. 11. 2023 vrátane.

Dotačná výzva v Prahe

10. Dotačný program Prahy 1 v oblasti kultúry pre rok 2024

Zmyslom a cieľom dotačného programu je podporiť široké spektrum ponuky kultúrnych príležitostí, ktoré slúžia na kultúrne vyžitie predovšetkým občanom mestskej časti Praha 1. Lehota na podanie žiadosti je od 20. 11. do 8. 12. 2023.

Dotačný program Prahy 1

11. Dotačný program Prahy 1 na rozvoj občianskej spoločnosti a spolkovej činnosti pre rok 2024

Zmyslom a cieľom dotačného programu je podporiť rozvoj občianskej spoločnosti a spolkovej činnosti, najmä prostredníctvom neziskových organizácií zameraných na rozvoj spolužitia, pospolitosti, informovanosti, osvety a vzdelávania obyvateľov MČ Praha 1. Lehota na podanie žiadosti je od 20. 11. do 8. 12. 2023.

Dotačný program Prahy 1

12. Summit SGN 2023: Vízia Slovenska

Tohtoročný summit Vízia Slovenska: Odborne, spolu pre lepšie Slovensko sa uskutoční v stredu 15.novembra 2023 pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí na pôde MZVEZ, Hlbokej ulici 2 v Bratislave. Z krajanov sa summitu zúčastnia Andrej Probst z Pražskej kaviarne a Samuel Zubo zo Srdcom Doma. Kto ďalší z krajanov sa zúčastní?

Summit SGN 2023

13. Otázky pre ÚSŽZ

Mapujeme otvorené krajanské výzvy, ktoré má na starosti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zisťujeme odpovede.

 1. Kedy budú spustené krajanské dotácie na rok 2024? Na akom princípe? Budú priority podľa Akčného plánu I a II?
 2. V akom stave je riešenie pamätníka slovenského vysťahovalectva? Podarilo sa vybrať pozemok, kde bude pamätník umiestnený? Podarilo sa stretnúť s Claudom Balážom, ktorý vie pomôcť s vytvorením medzinárodnej súťaže?
 3. V akom stave je zmluvné riešenie Slovenského domu v Prahe?
 4. V akom stave je riešenie Slovenského centra vo Vojvodine?
 5. V akom stave je príprava Akčného plánu II? Je možné ho zverejniť?

14. Online vyučovanie 21. októbra 2023

Len pripomíname, že každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci prebieha online vyučovanie slovenčiny pre deti, ktoré organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Môžete sa pripojiť a registrovať na vyučovanie túto stredu.

Online vyučovanie

15. Program VAIA Innovation Fellowship (VIF) hľadá výzvy

Výskumná a inovačná agentúra VAIA hľadá výzvy na Slovensku, s ktorými by mohli pomôcť "friends of Slovakia" v zahraničí. Keď bude zvolená výzva, budú sa hľadať experti v zahraničí, ktorí by vedeli s danou výzvou pomôcť a to bude príležitosť pre krajanov, ako svojou expertnou znalosťou prispieť k rozvoju Slovenska. Jedna takáto výzva už bola zrealizovaná. Toto bude druhá.

Výzva

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

 

           
           

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.