Novinky v krajanskej komunite

08:35 16.Nov 2022 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z Krajanského sveta.

  1. Novela krajanského zákona umožňuje ÚSŽZ dotovať aj investičné projekty s dopadom na už poskytnuté dotácie s účinnosťou od 1. 12. 2022
  2. Referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady SR bude 21. 1. 2023
  3. Posielajte námety na zlepšenie Stálej krajanskej konferencie
  4. Pripomíname navrhovanie bodov do Akčného plánu ÚSŽZ do konca novembra 2022

1. Novela krajanského zákona umožňuje ÚSŽZ dotovať aj investičné projekty s dopadom na už poskytnuté dotácie s účinnosťou od 1. 12. 2022

Národná rada SR schválila a prezidentka SR podpísala novelu krajanského zákona, ktorý splnomocňuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytovať dotácie aj na investičné projekty (kúpa alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti) až do výšky 5 000 000 eur. Podmienkou je využívať nehnuteľnosť minimálne 50 rokov v súlade s oblasťou poskytnutia. Zákon zároveň zaväzuje ÚSŽZ upraviť už existujúce zmluvy do súladu s týmto zákonom do 28. 2. 2023.

Znenie novely zákona plus zoznam dotknutých dotačných projektov

2. Referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady SR bude 21. 1. 2023

Na základe petície občanov vyhlásila prezidentka SR referendum na 21. 1. 2023 s otázkou: “Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky.” Referenda sa môžu zúčastniť len občania SR, k hlasovaniu bude možné prihlásiť sa poštou zo zahraničia.

Podrobné informácie k referendu

3. Posielajte námety na zlepšenie Stálej krajanskej konferencie

Krajanskú konferenciu za rok 2022 máme úspešne za sebou. Od niekoľkých účastníkov sme pozbierali námety na zlepšenie konferencie do budúcna (rok 2024), ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre krajanské aktivity. Zoznam môžete doplniť, upraviť aj vy.

Námety na zlepšenie, zápis, fotky a reportáž z Krajanskej konferencie 2022

4. Pripomíname navrhovanie bodov do Akčného plánu ÚSŽZ do konca novembra 2022

ÚSŽZ vyzýva krajanov, aby definovali oblasti, ktoré ich v krajanskom živote najviac trápia. Jednak všeobecné, zamerané pre všetkých krajanov a potom špecifické pre konkrétnu krajinu. Vybrané oblasti budú prioritne dotované od roku 2024. Vaše návrhy posielajte priamo Denisovi Palutkovi - denis.palutka@uszz.gov.sk . Pražská kaviareň vyextrahovala oblasti z konferencie do zdieľaného dokumentu a rozšírila ich o pripomienky niekoľkých krajanov. Dokument môžete upravovať a doplňovať:

Predbežné návrhy oblastí do akčného plánu

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.